Рецензия на учебное пособие пример

Рецензия на учебное пособие образец

Рецензия на учебное пособие пример

Целью деятельности любого предприятия является получение прибыли. Каждое из них, работая в экономической системе, создает прибавочный продукт, а значит – позволяет развиваться государству. Эффективное управление как предприятием, так и экономикой в целом, требует обеспечения своевременной, адекватной и полной информацией.

Такая информация формируется, прежде всего, в системе бухгалтерского учета. Функционирование этой системы в некоторой степени определено нормативной базой, где предприятие также имеет достаточную свободу в организации бухгалтерского учета.

Вполне понятно, что от качества организации бухгалтерского учета на предприятии напрямую зависит и качество, и своевременность получаемой информации.

Дисциплина «Организация бухгалтерского учета» является нормативной дисциплиной цикла профессионально-ориентированных дисциплин подготовки специалистов и магистров по направлению «Учет и аудит».

Программа изучения курса для экономических специальностей аграрных ВУЗов Украины предусматривает два основных этапа:

– освоение принципов построения и функционирования системы бухгалтерского учета на предприятии;

– овладение теоретическими и практическими навыками организации бухгалтерского учета отдельных объектов на предприятии.

В предлагаемом практикуме авторами в первой части доступно, содержательно и методически грамотно раскрыт первый аспект поставленной задачи ознакомления с принципами функционирования и проектирования современных бухгалтерских служб на предприятиях, приведены и охарактеризованы основных составляющие процесса организации бухгалтерского учета. Во второй части – в 11 практических работах достаточно полно раскрыты и продемонстрированы возможности организации бухгалтерского учета отдельных объектов: основных средств, запасов, обязательств, капитала и др.

практикума соответствует Рабочей программе по дисциплине Организация бухгалтерского учета для подготовки специалистов и магистров учетно-финансового факультета по специальности – 7.050106 и 8.

050106 «Учет и аудит» и может быть использовано как в учебном процессе, так и для самостоятельной работы студентов.

Практикум может быть интересен также и практикующим бухгалтерам, поскольку системно рассматривает процесс организации учета на предприятии вплоть начиная с его создания.

Учебное пособие «Организация бухгалтерского учета (практикум)» рекомендуется к изданию для студентов высших учебных заведений по специальности 7.050106 и 8.050106 «Учет и аудит»

Рецензія

на навчальний посібник «Організація бухгалтерського обліку (практикум)» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 і 8.050106 «Облік і аудит» за редакцією доцентів Майданевича П. М., Додонової М. В.

Формування ринкових відносин і реформування бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних вимог, стрімкий розвиток підприємницької діяльності зростаюча роль інформаційних ресурсів і високі запити користувачів створюють нагальну потребу в достовірній, своєчасній, повній обліковій інформації про всі сторони діяльності суб’єкта господарювання. Досить важливими є правила формування організації бухгалтерського обліку в відповідності з нормативно-правовими актами уряду і відповідних міністерств. Конкретні завдання визначаються формою власності, розмірами, змістом роботи конкретного підприємства та залежить від структури управління, автоматизації бухгалтерської і управлінської праці.

Як показує практика організації обліку на підприємствах ще не приділяється значної уваги.. Положення про структурні підрозділи відсутні, облікова політика розробляється без конкретизації організації окремих об’єктів обліку, аналітичних рахунків і методичних підходів.

У результаті такого стану на багатьох підприємствах ще не накопичено необхідного досвіду в сфері організації бухгалтерського обліку.

Для вирішення вказаних проблем є потрібним вивчення організації облікової роботи в цілому і окремих об’єктів, що дасть можливість краще зрозуміти її сучасний стан і оцінити можливість розвитку в ринкових умовах економіки.

Авторами пропонується навчальний посібник, в якому користувач матиме змогу знайти відповіді про порядок організації облікового апарату, облікової політики і окремих облікових об’єктів.

Даний посібник складається з двох розділів, які всебічно охоплюють питання, пов’язані з організацією і методикою організації облікової політики суб’єкта господарювання.

Кожен з розділів посібника містить практичний матеріал, який оформлено в вигляді тексту, таблиць і рисунків, Матеріал посібника викладено в зручній для сприйняття формі і доступній широкому колу студентів, для виконання практичних завдань і закріплення теоретичного матеріалу по предмету «Організація бухгалтерського обліку».

Даний навчальний посібник орієнтований насамперед на викладачів, науковців і студентів. Разом з тим запропонований посібник вдало систематизовано, вміщую багато практичних аспектів організації бухгалтерського обліку, що робить її корисною для всіх, хто прагне збагатити свій професійний досвід відповідно до сучасних вимог.

Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що навчальний посібник «Організація бухгалтерського обліку (практикум)» за редакцією доцентів Майданевича П. М., Додонової М. В.

є добрим здобутком практики організації облікової роботи, заслуговує високої оцінки, відповідає вимогам вищої школи України щодо навчально-методичної літератури та може бути рекомендований до друку для студентів вищих навчальних закладів України за спеціальністю 7.050106 і 8.050106 «Облік і аудит».

Скачать текст в формате WORD -Recenzijana_uchebnoe_posobie_buhgaltreskomu_uchetu.zip

2. Рецензия на учебное пособие «Организация бухгалтерского учета (практикум)» для студентов высших учебных заведений по специальности 7.050106 и 8.050106 «Учет и аудит» под редакцией доцентов П. Н.Майданевича, М. В.Додоновой

в условиях рыночных отношений увеличивается спрос пользователей на достоверную, своевременную и непредвзятую учетную информацию о деятельности предприятий, организация, других субъектов хозяйствования. Кроме того, эта информация должна отвечать международным требованиям при ее формировании и предоставлении.

Поэтому от правильности организации бухгалтерского учета в соответствии с нормативными актами зависит качество предоставления информации для принятия соответствующих решений.

Организация бухгалтерского учета зависит от размеров предприятия, формы собственности, вида деятельности, использования форм учета и других факторов.

Необходимо отметить недостаточное внимание со стороны руководителей предприятий к организации учета.

Учетная политика не соответствует методическим подходам П(С)БУ, отсутствуют положение о бухгалтерской службе, должностные инструкции бухгалтеров, формы поощрения учетных работников.

Поэтому изучение организации учетной работы на предприятиях позволит решить указанные проблемы, оценить состояние данной работы у отдельных субъектов хозяйствования и совершенствовать ее в условиях развития рынка.

В учебном пособии Майданевича П. Н. и Додоновой М. В. работники бухгалтерских служб, преподаватели, аспиранты и студенты смогут с практической стороны изучить порядок формирования учетной политики, организацию работы учетного аппарата и объектов бухгалтерского учета.

Учебное пособие состоит из двух разделов, где отражены методические подходы к формированию учетной политики и организации учета по отдельным объектам. Практические задания оформлены в виде таблиц, рисунков и текстового материала.

Систематизация материала в учебном пособии позволяет использовать его для проведения практических занятий и закрепления студентами теоретического материала по предмету «Организация бухгалтерского учета».

Считаем, что учебное пособие «Организация бухгалтерского учета (практикум)» соответствует требованиям высшей школы Украины относительно учебно-методической литературы и рекомендуется к изданию.

Зав. кафедры финансов и кредита НАПКС, д. э.н., профессор Ю. Н.Воробьев

Подпись профессора Ю. Н.Воробьева заверяю. Начальник отдела кадров НАПКС А. Л.Ляшевская

Скачать текст примера в формате WORD – Recenzija_na_uchebnoe_posobie_Organizacija_buhgalterskogo_ucheta_praktikum.zip

3. РЕЦЕНЗИЯ На учебное пособие «Сельскохозяйственная микробиология» для студентов заочной формы обучения агрономического факультета, составленное доцентом кафедры технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства ЮФ НУБИП Украины «Крымский агротехнологический университет» Баглаевой Л. Ю

Устойчивый дефицит учебной литературы, используемой в самостоятельной работе студентами вузов, обусловливает необходимость издания методической литературы. Пособие, составленное доцентом Баглаевой Л. Ю., объемом 5 печ. л.

, представляет собой краткий курс лекций и сочетает в себе все необходимые для подобных изданий черты: информативность, внятность изложения и четкость формулируемых целей и задач. В брошюре тесно увязываются общетеоретические вопросы и прикладные аспекты взаимоотношений микроорганизмов с окружающей средой.

Хорошо продуманная структура пособия, обширный список ориентирующих вопросов, изящно оформленный графический материал и перечень необходимой литературы позволят студенту сэкономить время, отведенное для самоподготовки.

По каждой систематической группе микроорганизмов приводятся примеры использования его в переработке и хранении сельскохозяйственной продукции. Четко прорисованы экологические аспекты взаимодействия микроорганизмов. Схемы, таблицы и рисунки логично увязываются с текстовой частью.

Данное пособие представляет собой готовый теоретический минимум знаний, необходимых студенту для проработки раздела и подготовки к мероприятиям контроля.

В связи с выше изложенным и учитывая высокий методический уровень данного сборника, рекомендую пособие по сельскохозяйственной микробиологии, составленное доцентом Л. Ю. Баглаевой к изданию.

Зав. кафедрой фитодизайна, ботаники и физиологии растений доктор биологических наук, доцент А. В. Ена

Скачать текст образца рецензии в формате WORD -Recenzija_na_uchebnoe_posobie_mikrobiologija_1 .zip

4. РЕЦЕНЗИЯна учебное пособие «Сельскохозяйственная микробиология» для студентов заочной формы обучения агрономического факультета, составленное доцентом кафедры технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства ЮФ НУБИП Украины «Крымский агротехнологический университет» Баглаевой Л. Ю.

Проблема методической литературы существует в настоящее время не только в сельскохозяйственной микробиологии, но и других отраслях науки, связанных с лабораторными исследованиями.

Материалы сборника представляют собой теоретический минимум для студента-заочника, изложены на 80 страницах (общий объем – 5 п. л.). Рассматриваемые вопросы сгруппированы в пять разделов, по каждому из них дан перечень вопросов, помогающих систематизировать полученные при проработке материала знания.

Пособие содержит четкие рисунки, облегчающие идентификацию наиболее часто встречаемых в природе прокариот и эукариот. Значительная часть информации подана в виде схем. Графическое изложение материала способствует его логическому осмыслению.

Ценность пособия возрастает в связи с тем, что в небольшой объем пяти печатных листов вложено достаточно большое количество информации, изложенной просто, доступно и понятно. При этом были соблюдены все дидактические принципы: научность, проблемность, внятный характер изложения.

В пособии поставлены акценты на вопросах экологизации мышления студентов. В последнем разделе «Специальная микробиология» подробно рассматриваются механизмы действия биопрепаратов на микробной основе, применяемых для повышения почвенного плодородия и защиты растений, приводятся многочисленные примеры.

В соответствии с изложенным выше рекомендую пособие доцента Л. Ю. Баглаевой к изданию.

Доцент кафедры генетики и биотехнологий, кандидат биологических наук И. Р.Зильберварг

Скачать текст рецензии в формате WORD -Recenzija_na_uchebnoe_posobie_mikrobiologija_2.zip

Источник: http://po-teme.com.ua/prepodavatelyam/2507-retsenziya-na-uchebnoe-posobie-obrazets.html

Рецензия на методическое учебное пособие – правила написания от “А” до “Я”

Рецензия на учебное пособие пример

Как правило, рецензия на учебное пособие оформляется в произвольной форме, но всё-таки, желательно придерживаться основных правил. Например, придерживаться рекомендуемого объема, стиля статьи, размера и шрифта.

Объём рецензии составляет максимум 2 страницы формата А4 печатного текста. Статья пишется в произвольной форме, но исключительно в научном стиле. Как правило, применяется шрифт Times New Roman, но иногда используют шрифт Arial. Минимальный размер шрифта – 12 кегль, а оптимальный размер шрифта – 14 кегль. Межстрочный интервал – полуторный.

Структура рецензии

Рецензия на пособие – интересное занятие, где рецензент описывает доступно и понятно каждый раздел пособия. Для написания рецензии очень важна структура, ведь тогда текст воспринимается логично и последовательно.

В отзыве должны быть не только идеи и мысли автора, но и дополнение рецензента, его отношение к постановке проблемы, аргументированная оценка, выводы, где описывается значимость методического пособия.

Основные части рецензии:

 • Введение;
 • констатирующая часть;
 • аналитическая часть;
 • заключение.

Введение

Прежде чем писать отзыв на методическое пособие, сверху пишется название книги, должность (научная степень) автора, Ф. И. О. автора, а затем можно переходить к описанию.

Во введении рецензент дает аргументированную оценку на основании дидактических и методических разработок. В этой части можно описать содержательные компоненты методички или элементы новых разработок, которые появились у автора.

Констатирующая часть

В этой части рецензент оценивает автора по всей методичке в целом. Проверяющий обращает внимание на такие особенности:

 • всей программы, соответствие возрастной категории и стандартам ГОСТ;
 • целостность образовательного процесса и принципы разработки;
 • реальность, целесообразность и процедуру установлений связи концептуальной схемы заданий в целом;
 • соответствие структуры и содержания методического пособия;
 • обеспечение мотивации студентов;
 • связность, логичность, полноту заданий;
 • обоснованность приемов и методов обучения;
 • соответствие темы и времени (смогут ли студенты за определённое время изучить конкретный материал);
 • рациональный подход по развитию навыков самообразования;

Прежде чем писать методическое пособие, автор обязан обратить внимание на вышеперечисленные особенности, так как студенты будут именно по этому пособию учиться и развиваться.

Аналитическая часть

В этой части рецензент отмечает преимущества и недостатки данной методической разработки. Проверяющий может оставить свои рекомендации по усовершенствованию работы и предложить дополнительные методы, варианты, модели, чтобы программа стала проще и понятнее для педагогов и студентов.

Заключение

В заключении рецензент подытоживает работу автора и формулирует выводы на основании вышесказанного:

 • возможно ли использовать данное методическое пособие в образовательных учреждениях;
 • нужно ли перерабатывать пособие с учетом предложений и рекомендаций рецензентом;
 • возможно ли распространить данное методическое пособие или новые идеи автора.

Рецензия на пособие: план и образец

Рецензия на учебно-методическое пособие излагается кратко и последовательно. Однако, прежде чем писать отзыв, желательно составить для себя план написания рецензии и тогда вам будет проще во время написания.

Представляем вашему вниманию примерный план по написанию рецензии:

Каждый рецензент составляет свой план оценивания методического пособия. Посмотрите на образец, где проверяющий дает простую, но объективную оценку:

Образец рецензии на учебное пособие

Пример рецензии на учебно-методическое пособие

Очень хорошо описывает рецензию доктор педагогических наук и профессор Жеребило Татьяна Васильевна. Приведем пример рецензии, где Татьяна Васильевна глубоко и объективно рассматривает учебно-методическое пособие по тренингу.

Рецензия

На учебно-методическое пособие преподавателя Исаевой. М. К.

«ТРЕНИНГ ПО РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ»

Данное рецензируемое методическое пособие автор разработал в рамках курса «Теория и практика психологического тренинга для учащихся ВУЗов, которые обучаются по специальности «Психология». У пособия удобная и правильная структура, состоящая из введения, программ по тренингу, приложений и списка использованных источников.

Считаю, что при помощи пособи «Тренинг по разрешению конфликтов», студенты увидят в общих чертах, что такое тренинг, приобретут базовые знания по психологии конфликтов и научатся конструктивно сотрудничать и взаимодействовать с коллегами и другими окружающими людьми.

В программе автор описывает некоторые стереотипы и предрассудки, из-за которых часто появляются конфликты. В программе присутствуют, как традиционные формы, так и элементы обучения.

Данное методическое пособие – ресурсное средство и оно может быть дополнено педагогом или психологом, которые посчитают, что надо внести нововведения или незначительные изменения.

Преподаватель Исаева М. К. представила в методической разработке результаты, благодаря которым при систематическом выполнении занятий меняется мировоззрение людей на окружающие объекты и предметы.

В пособии содержится программа по тренингам, где находится логическая цепочка, содержащая 5 последовательных модулей. Каждое занятие – продолжение предыдущего, в итоге дополняя и расширяя навыки, опыт, знания и установки.

Цель методического пособия: достичь определённые педагогические приемы и навыки при помощи дополнительных небольших лекций, дискуссий, упражнений, ролевых и подвижных игр. Все перечисленные дополнительные занятия позволяют психологу и тренеру создать трудовую деятельность более профессиональной и эффективной.

В приложениях автор предложил интересные афоризмы на темы: дружба и вражда, война и мир, человеческие взаимоотношения, толерантность и нетерпимость. При помощи этих приложений есть возможность расширить спектр педагогических средств.

По мнению специалистов, данное пособие содержательное, последовательное и прекрасно наполненное руководство, которое могут использовать преподаватели ВУЗов, практические психологи и учащиеся психологических специальностей в практической деятельности.

Пособие написано доступно и понятно. Автор Исаева М. К. предлагает свою интерпретацию практических навыков в области психологического тренинга по разрешению конфликтов.

Наше мнение такое, что рецензируемое пособие станет интересным для преподавателей ВУЗов по психологии и педагогики, профессиональных тренеров по психологическим тренингам, а также слушателей, которым нужно повысить квалификацию в данной области.

Недостатков в методическом пособии практически не выявлено. Однако, есть один незначительный минус – в пособии второй раздел необходимо разделить на части и их желательно незначительно сократить.

В заключение можно утверждать, что после доработки пособие можно размножить, чтобы им пользовались не только педагоги психологических наук, но и студенты.

Рецензент Жеребило Татьяна Васильевна                  Доктор педагогических наук,

профессор                                                                Ингушского государственного университета

Дата: «_____» ______201_____                             Подпись:____________

Умело составленные рецензии экономят время проверяющего. Важно описывать моменты кратко, последовательно и лаконично. Рецензия на методическое пособие пишется так, чтобы читатель смог понять, о чём в пособии речь. Для этого, перед написанием отзыва подумайте, какие вопросы возникнут у читателя и заранее подготовьте необходимые ответы.

Источник: https://NauchnieStati.ru/blog/recenzija-na-uchebnoe-posobie/

Рецензия на учебное пособие: виды, примерный текст, инструкция написания, план, основная мысль и образец рецензии

Рецензия на учебное пособие пример

Рецензия на учебно-методическое пособие является обязательным элементом для утверждения разработки.

Каковы особенности ее написания? Проанализируем некоторые особенности и элементы, которые должны быть в нее включены.

Приведем несколько примеров готовых анализов различных материалов, чтобы дать представление структуре написания рецензий, тех элементов, которые в них должны быть обязательно отмечены.

Методические особенности

Рецензия на учебное пособие, образец которой будет представлен ниже, представляет собой оценку художественного, научного, иного произведения с подробным его анализом.

Состоит она из трех частей: вступительной части, основного материала, заключительного материала.

В каждой части предполагается рассмотрение положительных и отрицательных моментов. Рецензия на учебное пособие завершается выводами, пожеланиями, рекомендациями. Помимо общих выводов, сделанных рецензентом в рамках рассмотренного материала, могут быть представлены какие-то рекомендации и дополнения.

Предмет анализа

Необходимо определить жанр рецензируемой работы (программа, пособие, разработка). Существуют определенные шаблоны, которые может содержать рецензия на учебное пособие. К примеру, начать можно следующими фразами:

 • рецензируемый материал представляет собой…;
 • рассматриваемое пособие можно рассматривать как…

В зависимости от того, какая предметная область представлена в рецензируемой работе, можно добавить фразы, касающиеся рассматриваемого направления.

Актуальность материала

Рецензия на учебное пособие должна отражать его актуальность, важность, своевременность. К примеру, можно отметить, что работа посвящена теме переработки бытовых отходов, ставшей в наши дни злободневной, нуждающейся в срочном рассмотрении.

Рецензия на рукопись учебного пособия, посвященного инновационным методам работы с талантливой молодежью, к примеру, предполагает указание значимости раннего выявления одаренных детей, построения для них индивидуальных развивающих траекторий.

Структура работы

Также рецензия на учебное пособие предполагает анализ соблюдения автором структуры работы, то есть правильного построения, логичности материала. Рецензент отмечает подобный факт, выделяя составные части представленного материала, логичность перехода, использование связок. Далее отмечается краткое содержание пособия, выделяются отличительные элементы.

В двух – трех предложениях раскрывается содержание каждой части. Рецензент отмечает центральные вопросы работы, выделяет ключевые фразы, выгодно отличающие материал от аналогичных разработок.

Выделяется заслуга автора, к примеру, систематизация материала, касающегося анализа решения олимпиадных задач по химии.

Результаты анализа

Рецензия на учебное пособие по физике предполагает указание практической ценности созданного материала, выявление основных недостатков. К примеру, можно начать данный раздел словами: «Среди недостатков представленного на рецензирование пособия необходимо упомянуть об отсутствии системности результатов его апробации в основной общеобразовательной школе».

Далее подводятся итоги, в которых отмечается та оценка, которую заслуживает рассматриваемая работа.

Обязательно рецензия на учебное пособие, образец которой представлен ниже, дополняется пожеланиями автору. Далее указывается дата написания рецензии, информация о рецензенте, его должности.

Обязательной является заверка материала печатью того учебного заведения, где официально трудится рецензент.

Вариант рецензии на медицинское пособие «Генетика»

Учебное наглядное пособие, рецензия которого представлена в примере, создано преподавателем Волгоградского медицинского колледжа Ермоловой О. М.

Материал является пособием для студентов медицинского колледжа по генетике. В нем представлены вопросы для самостоятельного обучения будущих медиков.

Также в рецензируемом материале представлена теоретическая часть, необходимая для решения задач.

Что еще может включать рецензия на учебное пособие? Текст, который выбран автором для задач, является полезным и актуальным. Особое внимание уделено справочному материалу по генетике.

Работа посвящена актуальной теме современности, ведь предмет «медицинская генетика» предполагает формирование у студентов практических навыков по решению задач на генетику в рамках практических и самостоятельных работ.

В рассматриваемом пособии содержится четыре раздела, литературный список, словарь генетических терминов.

Рецензия на учебно-методическое пособие, образец которой предлагается, предполагает краткое описание всех разделов.

Первый раздел содержит задачи по молекулярной биологии. Представлены примеры типовых заданий, предложены упражнения и вопросы для самостоятельной подготовки.

Во втором разделе представлены общие рекомендации, касающиеся решения генетических заданий, и тестовые вопросы для самоанализа.

Третий раздел пособия в краткой форме повествует о близнецовом методе анализа человеческой наследственности. Также в нем представлены задачи по данному вопросу.

Четвертый раздел касается решения упражнений и заданий по вопросу, касающемуся наследственных болезней. Автором представлены задания на родословные, указаны правила их составления.

Основным достоинством рецензируемого материала является подбор автором качественных определений, четко сформулированных задач и упражнений, позволяющих отрабатывать практические умения будущих медицинских работников.

Пособие своевременно и актуально по содержанию, доступно по изложению представленного материала. Также среди достоинств рецензируемого сборника необходимо выделить логичность теоретического материала, выбранного автором.

Рекомендуем сборник для студентов медицинских колледжей по предмету «Медицинская генетика».

Далее ставится дата написания, подпись рецензента, занимаемая им должность, ставится печать организации, в которой он трудится.

Особенности рецензирования педагогических пособий

В связи с реформированием отечественного образования возникла необходимость в разработке новых учебных и методических материалов, по которым педагоги смогли бы планировать свою профессиональную деятельность, в полной мере выполнять государственный заказ. Как составляется рецензия на учебно-методическое пособие по педагогике? Структура ее является классической, содержит вступление, содержательную часть, выводы, заключения о значимости рассмотренного материала, рекомендации автору.

Предлагаем вариант рецензии, написанной на материал «Решение расчетных задач по химии на вывод формул органических соединений».

Автор взял актуальную и своевременную тему, так как данный тип заданий включен в вопросы единого государственного экзамена по химии в старшей школе.

Именно задачи на выведение формул органических соединений по различным исходным данным вызывают наибольшие затруднения у будущих медиков и нефтяников.

Рецензия на учебное пособие, пример которого рассматривается, предполагает выделение его отличительных параметров.

Автор материала уделил внимание алгоритму действий при решении задач, предложил универсальные методики для данного типа расчетных заданий.

Рекомендуем материал для работы школьным учителям химии, старшеклассникам, занимающимся подготовкой к сдаче единого государственного экзамена по данной учебной дисциплине.

Рецензия пособия по иностранному языку

Структура анализа нового пособия по иностранному языку используется такая же, что и для остальных предметных областей. Что включает в себя рецензия на учебное пособие по английскому языку? Сначала рецензент указывает предмет анализа, отмечает актуальность представленного материала.

Далее выявляются инновационные подходы и методики, найденные автором. К примеру, в пособии представлены подробные методики обучения школьников транскрипции. Рецензентом отмечается возможность практического применения материала, возможность трансляции его на другие учебные заведения.

Рецензия пособия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

После того как в российском образовании было проведено серьезное реформирование, появилась необходимость создания методических пособий, которые бы помогали школьным преподавателям готовить своих воспитанников для успешной сдачи выпускных экзаменов в основной и средней школе.

Предлагаем фрагмент рецензии, написанной на пособие, предназначенное для подготовки девятиклассников к сдаче ОГЭ по физике.

Материал «Подготовка к тестовой части ОГЭ по физике» является актуальным и своевременным материалом, который предназначен для самостоятельной подготовки школьников к выпускному экзамену по физике. Пособие содержит три раздела, посвященных механике, оптике, электричеству.

Отличительными параметрами анализируемого материала является подборка теоретического материала, сопровождение его типовыми разобранными задачами. Автор включил в свое пособие задания, которые предлагались в тестовых вариантах итоговой аттестации по физике в 9 классах в предыдущие годы.

Рекомендуем анализируемый материал не только для работы школьным учителям физики, но и школьникам для самостоятельной подготовки к ОГЭ.

Пособие «Тренинг по разрешению конфликтных ситуаций»

Подобное методическое пособие является ресурсным средством. В нем представлена программа по тренингам. В них существует логическая система из пяти последовательных элементов.

Автору удалось так подобрать материал, чтобы каждый новый модуль являлся продолжением предыдущего материала, дополнял и расширял опыт, навыки, установки и знания.

Целью рецензируемого пособия является достижение определенных педагогических навыков и приемов с помощью ролевых игр, упражнений, дискуссий, лекционных занятий.

Занятия, перечисленные в пособии, дают возможность тренеру и психологу работать более эффективно и профессионально.

Рассматриваемое пособие представляет интерес для преподавателей высших учебных заведений по психологии и педагогике, тренеров, слушателей курсов, мечтающих повысить свою квалификацию в области психологии.

Подводим итоги

Независимо от области научных знаний, любое пособие, методический сборник, предлагаемые для широкого использования, должны иметь рецензию профессионала. В качестве рецензента выступают профессора, доктора и кандидаты наук в областях, рассматриваемых в пособии.

Существуют определенные правила и требования к написанию рецензий. Сначала указывается название рассматриваемого материала, затем выделяется его актуальность. Далее выделяются основные разделы, кратко анализируется каждый из них.

В заключительной части подытоживается работа автора, формулируются выводы по изложенному выше материалу пособия.

Например, можно отметить полное соответствие рассмотренного материала возрастным особенностям школьников, требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

В основном рецензия на анализируемое пособие составляется в произвольном виде. И все-таки желательно выдерживать те основные правила, которые предъявляются к данному документу. К примеру, необходимо выдерживать рекомендуемый объем, размер и шрифт, научный стиль.

Отзыв должен передавать не только мысли и идеи автора, но и конкретные дополнения рецензента, демонстрировать его отношение к рассматриваемой проблеме, иметь аргументированную оценку, выводы, демонстрировать актуальность и целесообразность данного методического пособия.

До того как приступать к написанию отзыва на конкретное методическое пособие, необходимо указать наименование книги, информацию об авторе. Только после этого можно переходить к детальному описанию материала, представленного в пособии.

Необходимо указать соответствие теоретического и практического материала, представленного в пособии, возрастным особенностям, государственным стандартам. Также рецензент должен отметить соответствие содержания и структуры пособия требования и стандартам ГОСТ.

Пособие является актуальным в том случае, когда материал выстроен в нем логично, взаимосвязано, в полной мере.

До того как приступать к написанию пособия, автор должен подобрать такой материал, который бы в полной мере способствовал формированию определенных умений и навыков у школьников либо студентов, для которых будет создано пособие.

Рецензент, изучая готовый материал, уделяет внимание рациональности подбора заданий для самостоятельной работы. Для того чтобы пособие было рекомендовано к использованию в образовательных организациях, оно должно иметь только положительные рецензии.

Источник: https://FB.ru/article/428456/retsenziya-na-uchebnoe-posobie-vidyi-primernyiy-tekst-instruktsiya-napisaniya-plan-osnovnaya-myisl-i-obrazets-retsenzii

Пример рецензии на учебно-методическое пособие

Рецензия на учебное пособие пример

Пример рецензии на учебно-методическое пособие

Очень хорошо описывает рецензию доктор педагогических наук и профессор Жеребило Татьяна Васильевна. Приведем пример рецензии, где Татьяна Васильевна глубоко и объективно рассматривает учебно-методическое пособие по тренингу.

Рецензия

На учебно-методическое пособие преподавателя Исаевой. М. К.

«ТРЕНИНГ ПО РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ»

Данное рецензируемое методическое пособие автор разработал в рамках курса «Теория и практика психологического тренинга для учащихся ВУЗов, которые обучаются по специальности «Психология». У пособия удобная и правильная структура, состоящая из введения, программ по тренингу, приложений и списка использованных источников.

Считаю, что при помощи пособи «Тренинг по разрешению конфликтов», студенты увидят в общих чертах, что такое тренинг, приобретут базовые знания по психологии конфликтов и научатся конструктивно сотрудничать и взаимодействовать с коллегами и другими окружающими людьми.

В программе автор описывает некоторые стереотипы и предрассудки, из-за которых часто появляются конфликты. В программе присутствуют, как традиционные формы, так и элементы обучения.

Данное методическое пособие – ресурсное средство и оно может быть дополнено педагогом или психологом, которые посчитают, что надо внести нововведения или незначительные изменения.

Преподаватель Исаева М. К. представила в методической разработке результаты, благодаря которым при систематическом выполнении занятий меняется мировоззрение людей на окружающие объекты и предметы.

В пособии содержится программа по тренингам, где находится логическая цепочка, содержащая 5 последовательных модулей. Каждое занятие – продолжение предыдущего, в итоге дополняя и расширяя навыки, опыт, знания и установки.

Цель методического пособия: достичь определённые педагогические приемы и навыки при помощи дополнительных небольших лекций, дискуссий, упражнений, ролевых и подвижных игр. Все перечисленные дополнительные занятия позволяют психологу и тренеру создать трудовую деятельность более профессиональной и эффективной.

В приложениях автор предложил интересные афоризмы на темы: дружба и вражда, война и мир, человеческие взаимоотношения, толерантность и нетерпимость. При помощи этих приложений есть возможность расширить спектр педагогических средств.

По мнению специалистов, данное пособие содержательное, последовательное и прекрасно наполненное руководство, которое могут использовать преподаватели ВУЗов, практические психологи и учащиеся психологических специальностей в практической деятельности.

Пособие написано доступно и понятно. Автор Исаева М. К. предлагает свою интерпретацию практических навыков в области психологического тренинга по разрешению конфликтов.

Наше мнение такое, что рецензируемое пособие станет интересным для преподавателей ВУЗов по психологии и педагогики, профессиональных тренеров по психологическим тренингам, а также слушателей, которым нужно повысить квалификацию в данной области.

Недостатков в методическом пособии практически не выявлено. Однако, есть один незначительный минус – в пособии второй раздел необходимо разделить на части и их желательно незначительно сократить.

В заключение можно утверждать, что после доработки пособие можно размножить, чтобы им пользовались не только педагоги психологических наук, но и студенты.

Рецензент Жеребило Татьяна Васильевна                  Доктор педагогических наук,

профессор                                                                Ингушского государственного университета

Дата: «_____» ______201_____                             Подпись:____________ Умело составленные рецензии экономят время проверяющего. Важно описывать моменты кратко, последовательно и лаконично. Рецензия на методическое пособие пишется так, чтобы читатель смог понять, о чём в пособии речь. Для этого, перед написанием отзыва подумайте, какие вопросы возникнут у читателя и заранее подготовьте необходимые ответы.

Поделитесь с Вашими друзьями:

Требования к оформлению рецензии

Как правило, рецензия на учебное пособие оформляется в произвольной форме, но всё-таки, желательно придерживаться основных правил. Например, придерживаться рекомендуемого объема, стиля статьи, размера и шрифта.

Объём рецензии составляет максимум 2 страницы формата А4 печатного текста. Статья пишется в произвольной форме, но исключительно в научном стиле. Как правило, применяется шрифт Times New Roman, но иногда используют шрифт Arial. Минимальный размер шрифта – 12 кегль, а оптимальный размер шрифта – 14 кегль. Межстрочный интервал – полуторный.

Поделитесь с Вашими друзьями:

Page 3

Структура рецензии

Рецензия на пособие – интересное занятие, где рецензент описывает доступно и понятно каждый раздел пособия. Для написания рецензии очень важна структура, ведь тогда текст воспринимается логично и последовательно.

В отзыве должны быть не только идеи и мысли автора, но и дополнение рецензента, его отношение к постановке проблемы, аргументированная оценка, выводы, где описывается значимость методического пособия.

Основные части рецензии:

 • Введение;
 • констатирующая часть;
 • аналитическая часть;
 • заключение.

Введение

Прежде чем писать отзыв на методическое пособие, сверху пишется название книги, должность (научная степень) автора, Ф. И. О. автора, а затем можно переходить к описанию.

Во введении рецензент дает аргументированную оценку на основании дидактических и методических разработок. В этой части можно описать содержательные компоненты методички или элементы новых разработок, которые появились у автора.

Поделитесь с Вашими друзьями:

Page 4

страница4/7
Дата28.04.2019
Размер82.96 Kb.
Название файлаРецензия на методическое учебное пособие.

docx

ТипУчебное пособие
Констатирующая часть

В этой части рецензент оценивает автора по всей методичке в целом.

Проверяющий обращает внимание на такие особенности:

 • всей программы, соответствие возрастной категории и стандартам ГОСТ;
 • целостность образовательного процесса и принципы разработки;
 • реальность, целесообразность и процедуру установлений связи концептуальной схемы заданий в целом;
 • соответствие структуры и содержания методического пособия;
 • обеспечение мотивации студентов;
 • связность, логичность, полноту заданий;
 • обоснованность приемов и методов обучения;
 • соответствие темы и времени (смогут ли студенты за определённое время изучить конкретный материал);
 • рациональный подход по развитию навыков самообразования;

Прежде чем писать методическое пособие, автор обязан обратить внимание на вышеперечисленные особенности, так как студенты будут именно по этому пособию учиться и развиваться.

Поделитесь с Вашими друзьями:

Учебное пособие для студентов стоматологического факультета Рязань 2017 г
Охватывает межзубное пространство
Ю. А. Поярков биотехнология и генная инженерия задачи. Методы. Перспективы. Киров 2019 ббк б предисловие Настоящее учебное пособие
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских высших учебных заведений, а также для практикующих врачей. В них освещены…
Учебное пособие санитария и гигиена Специальность 12882 Комплектовщик товаров Разработчик
Учебное пособие предназначено для преподавателей и обучающихся по специальности 2882 Комплектовщик товаров. Содержит теоретический…
Учебное пособие для курса латинского языка в средних и высших учебных заведениях
Данная брошюра является полным руководством по переписке на латинском языке. Она может использоваться как дополнительное учебное…
Учебное пособие / Т. Ю. Базаров. М.: Юнити, 2014. 239 c
Базаров, Т. Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т. Ю. Базаров. – М.: Юнити, 2014. – 239 c
Учебное пособие по дисциплине «Межкультурная коммуникация»
Учебно-практическое пособие для студентов 1 курса специальности 050701,030301,030501, студентов 3,4 курсов специальности080105,080109…
Учебное пособие по курсу медицинской экологии «экологические» болезни новосибирск 2003
Учебно-методическое пособие предназначено для использования в курсе практических занятий по экологии человека студентами второго…
Новые правила заполнения путевых листов в 2019 году
Правила заполнения путевых листов в 2018 году изменились. В 2017 году в порядок оформления документа вносились изменения, в результате…
Лекции по численным методам: Учебное пособие. М: Логос, 2004. 184 сУчебное пособие для бакалавров / Е. А. Бевзюк, С. В. Попов. М.: Дашков и К, 2015. 212 c

Источник: http://refnew.ru/uchebnoe-posobie-pravila-napisaniya-ot-a-do-ya-8-avgusta-2017.html?page=7

По закону
Добавить комментарий